دستیار مرکز

فرنوش سمیع قهفرخی

 

دستیار و مترجم مرکز تحقیقات چین (از مهر 1402)

ورودی سال 99 کارشناسی زبان چینی دانشگاه علامه طباطبائی، 

رتبۀ اول و دانشجوی برتر رشتۀ زبان چینی دانشگاه علامه طباطبائی،

دبیر منتخب دو دورۀ انجمن علمی زبان چینی دانشگاه علامه طباطبائی (1400-1402)،

مقام اول مسابقه خوشنویسی زبان چینی دانشجویان ایران (1401)،

مقام سوم در 21 امین دورۀ المپیاد جهانی پل زبان چینی ایران (1401)،

استعداد برتر زبان چینی 22 امین دورۀ المپیاد جهانی پل زبان چینی ایران (1402)،

دانشجوی منتخب برای شرکت و تحصیل در مدرسۀ بین المللی تابستانۀ دانشگاه مطالعات بین المللی شانگهای و کمپ بین المللی پل زبان چینی در دانشگاه مطالعات بین المللی شی ان کشور چین (تابستان 1402). 

کلید واژه ها: فرنوش سمیع